latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 11/05/2021
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Стручни испит за природни гас 

Полагање стручног испита за природни гас обавља се у складу са одредбама члана 24. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС" број 145/14) и Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса („Службени гласник РС" број 10/16). 

ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА У ОБЈЕКТИМА ЗА ТРАНСПОРТ, ДИСТРИБУЦИЈУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА стручни испит могу да полажу лица која имају стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, машинске, електро или друге одговарајуће техничке струке и која имају најмање три године радног искуства у струци на пословима техничког руковођења.

ЗА ПОСЛОВЕ РУКОВАЊА У ОБЈЕКТИМА ЗА ТРАНСПОРТ, ДИСТРИБУЦИЈУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА стручни испит могу да полажу лица која имају најмање IV степен стручне спреме, односно образовање које одговара том степену стручне спреме одговарајуће техничке струке и најмање две године радног искуства на пословима руковаоца у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса.

ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ТРАНСПОРТ, ДИСТРИБУЦИЈУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА стручни испит могу да полажу лица која имају најмање III степен стручне спреме, односно образовање које одговара том степену стручне спреме одговарајуће техничке струке и најмање две године радног искуства на пословима одржавања објеката за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса.

Писмену пријаву за полагање стручног испита подноси кандидат.

Кандидат подноси следећа документа: 

 1. Пријаву (Prijava.pdf) подноси се у једном примерку, на адресу: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а/II, 11000 Београд)
 2. Извод из матичне књиге рођених или оверену копију
 3. Оверену копију дипломе или сведочанства о завршеној школи
 4. Потврду енергетског субјекта, односно правног лица о врсти послова на којима кандидат тренутно ради или је радио и о радном искуству на пословима техничког руковођења, руковања и одржавања у објектима за транспорт дистрибуцију и складиштење природног гаса за послове техничког руковођења - најмање три године радног искуства, за послове руковања и одржавања - најмање две године радног искуства)
 5. Предлог теме за стручни рад коју предлаже кандидат или енергетски субјект, односно правно лице у коме је кандидат запослен
 6. Оверену копију уверења о положеном стручном испиту према прописима којима се уређује изградња или другим прописима, у случају да је кандидат такав испит положио. 

Стручни испит се састоји из општег и посебног дела.

ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА полаже се према јединственом програму и обухвата усмену проверу познавања основа уставног уређења и радних односа.

Правни извори за општи део стручног испита: 

ПОСЕБНИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА полаже се према посебно утврђеном програму за одређене послове за које лице полаже стручни испит и обухвата:

1) Писмени део испита - израда писменог стручног рада или елабората

За послове техничког руковођења у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса - израда идејног пројекта сложеног гасоводног система (гасовод дужине најмање 30 km и мерно регулационе станице капацитета најмање 5000 Nm3/h). Поред израде идејног пројекта кандидат мора изабрати још две теме разрађене за објекат из идејног пројекта, и то: 

 • израда техничког дела документације за прибављање мишљења о условима и могућностима прикључења од оператора транспортног, односно дистрибутивног система за изабрани гасоводни објекат (технолошка шема и прорачун са краћим техничким описом); 
 • израда програма и плана одржавања изабраног објекта одржавања, 
 • технолошки поступци одржавања, 
 • техничка дијагностика, 
 • превентивно-плански радови, 
 • организација техничке и оперативне припреме и извршења радова; 
 • израда упутства за експлоатацију и руковање изабраним гасоводним системом; 
 • израда плана интервенције; 
 • израда елабората о пуњењу гасоводног система природним гасом пре пуштања у рад. 

За послове руковања у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса - израда технолошке шеме мање сложеног гасоводног система (гасовод дужине најмање 10 km са најмање три запорна органа и мерно регулационе станице капацитета најмање 1000 Nm3/h). Поред израде технолошке шеме кандидат мора изабрати још једну тему разрађену за објекат из технолошке шеме, и то: 

 • израда упутства за руковање изабраним гасоводним системом (опслуживање, манипулација, подешавање, надзор и контрола рада и стања уређаја, инсталација и постројења); 
 • израда програма и плана одржавања машинске, односно електро опреме у противексплозивној заштити и опреме и инсталације за антикорозивну заштиту изабраног објекта. 

За послове одржавања објеката за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса - израда технолошке шеме мање сложеног постројења система (гасовод дужине најмање 10 km са најмање три запорна органа и мерно регулационе станице капацитета најмање 1000 Nm3/h), односно електро опреме у противексплозивној заштити и опреме и инсталације за антикорозивну заштиту изабраног објекта. 

2) Усмени део испита: 

 • одбрана стручног рада;
 • провера познавања закона из области из које лице полаже стручни испит и техничких прописа који се односе на природни гас. 

Правни извори за посебни део испита: 

Испитни рокови 

 • фебруарски, рок за пријављивање испита је 15. новембар; испит се полаже крајем фебруара или почетком марта.
 • јунски, рок за пријављивање испита је 1. март, а испит се полаже у другој половини маја или почетком јуна.
 • новембарски, испит се пријављује до 1. септембра, а полаже се крајем новембра или почетком децембра. 

Напомена

УКОЛИКО ЈЕ СЕДИШТЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА, ОДНОСНО ПРАВНОГ ЛИЦА КОД КОГА ЈЕ КАНДИДАТ ЗАПОСЛЕН НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ ОБРАТИ ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ (Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад), контакт особе: 

 • Клара Балог, секретара Комисије 021/487 4705, 064/84 28 220 (klara.balog@vojvodina.gov.rs)
 • Зрна Накомчић, заменица секретара Комисије 021/487 4337

Преузимање 

Пријава за полагање стручног испита

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковања у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса („Сл. гласник РС" бр. 10/2016)Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH