latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 27/05/2010
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Razgovor sa prof. dr. Miodrag Stojiljković-em

проф. др Миодраг СтојиљковићUOČI DVE VAŽNE SMEITS-ove MANIFESTACIJE

Sednicu Skupštine SMEITS-a i 32. kongres o hidropneumatičkoj automatizaciji - HIPNEF deli 20 dana

Jubilarna, 20. po redu, sednica Skupštine SMEITS-a biće održana 25. septembra 2009. godine u Domu inženjera i tehničara Srbije, a 32. kongres HIPNEF 2009, od 14. do 16. oktobra u Vrnjačkoj Banji. Ono što im je zajedničko, jeste prof. dr Miodrag Stojiljković, predsednik SMEITS-a i predsednik Sekcije za automatizaciju - koja stoji iza tradicionalnog HIPNEF-a - ujedno i član Organizacionog odbora toga skupa.

Važnost ovih skupova, na kojima se potvrđuju sve vrednosti višestranog rada SMEITS-a kao i sofisticiranih tehničkih disciplina koje HIPNEF neguje više decenija, povod su za razgovor urednika sajta sa dr Stojiljkovićem, od koga smo želelei da „iz prve ruke" čujemo kakvi se rezultati mogu očekivati od skupštinske sednice kao i od ovoga stručno-naučnog skupa.

Pitanja:

1. Da li će sednica Skupštine, pored uvida u današnje stanje organizacije i sabiranja svega vredno urađenog od prošle sednice do ove - raspravljati o pitanjima i mogućnostima koja do sada nisu bila na dnevnom redu? Šta očekujete da će biti drukčije, naravno i bolje, nakon ove sednice Skupštine?

Posmatrano u celini, može se zaključiti da SMEITS u proteklim godinama nije odstupao od  tradicionalnog nivoa svojih  aktivnosti, ali mu je organizaciona struktura stagnirala, tempom koji je uočen pre više godina. Imajući u vidu osnovne ciljeve SMEITS - a, stanje i mogućnosti svih organizacionih oblika i tela koja ga čine, smisao našeg okupljanja na Skupštini treba da bude - kako unaprediti ono što već radimo i kako pomoći onima koji imaju izglede i volju da svoj status poboljšaju ili promene, angažujući se više nego do sada na ostvarivanju novih ciljeva.  

Sednica Skupštine može doprineti preusmeravanju dosadašnjih napora na  uspostavljanje manjih ili većih organizacionih celina iz kojih se - podsticanjem stručnog i naučnog koncepta okupljanja - mogu reaktivirati  društva mašinske i elektrotehničke struke u mestima širom Srbije. Verujemo da ona može imati uspeha ako na njoj budemo utvrdili stvarno stanje u postojećim organizacijama i organima SMEITS-a i ako usvojimo konkretne mere za promene gde su one nužne ali i moguće.

U svakom slučaju, rad SMEITS-a se još uvek oslanja na članove koji su joj se pridružili pre mnogo godina, pa je neophodno podmlađivanje novim ljudima. To  zahteva veliki napor i angažovanost svih njenih članova, da bi uspeli promeniti sadašnje stanje saglasno novom Zakonu o udruženjima i utvrđenom načinu preregistracije.

Inače, i pored toga što SMEITS nikad nije imao negativan bilans u poslovanju, neophodno je proširiti izvore prihoda. Na drugoj strani zbog štednje pratiće se pažljivo materijalno i finansijsko poslovanje SMEITS-a, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima , finansijskim planom prihoda i rashoda svih navedenih vidova delatnosti u okviru usvojenog plana, kao namensko i racionalno korišćenje sredstava SMEITS-a

2. Usvojen je novi Zakon o udruženjima. Da li u njegovim odredbema ima nečeg što nije u skladu sa razvojnim putem SMEITS-a?

Dugogodišnji postupak donošenja Zakona o udruženjima koji je usvojila Narodna skupština Srbije 8. jula 2009. godine, u odredbama koje se tiču rešavanja pitanja statusa udruženja i njihove imovine, kao član IO SITS-a mislim da su onakve za kakve smo se zalagali, a rezultat su rada i sastanaka SITS-a i drugih asocijacija sa predstavnicima Vlade, ministarstava, međunarodnih organizacija itd. Aktivno učešće SITS-a i drugih asocijacija, okupljenih u volonterskoj grupi, dalo je svoje rezultate u donošenju Zakona koji odgovara udruženjima, tako da su ponuđena rešenja postala i sastavni deo Zakona.  Smatram da u odredbama Zakona o udruženjima nema ničeg što nije u skladu sa razvojnim putem SMEITS-a. Neophodno je iz predloga Zakona u radni tekst statuta preuzeti najbitnije odredbe, vezane za ime, imovinu, delatnost, organe i dr.

3. Smatrate li da će nova verzija Statuta SMEITS-a koja se, po novom zakonu, mora napisati da bi bila sa tim zakonom usklađena, sadržavati suštinske promene, ili će ona biti više formalne prirode?

Savez inženjera i tehničara Srbije je već pripremio nacrt svog statuta usklađen sa odredbama Zakona o udruženjima, o kome organizacije članice SITS_a mogu i treba da se izjasne do 30. septembra, radi usvajanja do kraja godine. Iz tog razloga naš Upravni odbor je formirao komisiju za izradu novog Statuta SMEITS-a, koja će do 15. septembra sve primljene primedbe i predloge oblikovati u jedinstvenu ocenu o predloženom nacrtu Statuta SITS-a, odnosno pripremiti predlog novog Statuta SMEITS-a.  

Jedina veća izmena, u odnosu na sada važeći Statut je ta, da se ukida Izvršni odbor i da njegovu funkciju preuzima Upravni odbor, koji ima 7 članova, od kojih su 3 člana, članovi po funkciji (predsednik, potpredsednik i sekretar), dok se ostala 4 člana biraju iz redova članova Skupštine. Ova izmena je nastala da bi se izbeglo dupliranje organa, a sa druge strane obezbeđuje se postojanje jednog operativnog tela.

Inače, nova verzija konačanog teksta Statuta SMEITS-a, osim prethodnog, po mom mišljenju neće sadržati suštinske promene.

4. Vi ste stari iskusni „hipnefovac". Kako napreduju pripreme za HIPNEF 2009. u Vrnjačkoj Banji, u oktobru?

Već tradicionalno i 32. kogres HIPNEF 2009 je koncipiran sa namerom da okupi veliki broj stručnjaka i istraživača u oblasti hidraulike, pneumatike, elektrotehnike i elektronike, proširene na hibridne sisteme upravljanja i fleksibilnu automatizaciju ─ koji bi svojim saopštenjima i postignutim rezultatima, kao i aktivnim učešćem u radu skupa, doprineli uspešnoj razmeni iskustava, a time i stvaranju uslova za brži i efikasniji transfer primene novih tehnika i tehnologija. U tom pravcu se kreće naša angažovanost oko ustaljenih priprema kongresa, uprkos opštoj ekonomskoj krizi i naporima da se ona prevaziđe. Uvereni smo da će i ovaj kongres opravdati napore organizatora sa ciljem da i ovogodišnji HIPNEF ne zaostane od prethodnih.

Inače, prijavljeni radovi su i ovoga puta naučne i stručne analize karakterističnih slučajeva, eksperimentalni rezultati ili primene novih ili poznatih teorijskih postavki za rešavanje aktuelnih problema projektovanja ili korišćenja tehnološke opreme u uslovima proizvodnih sistema. Isto tako, istraživanja, čiji su rezultati ugrađeni u određeni broj radova finansirana, su od strane Ministarstva nauke Srbije, i predstavljaju delove projekata čija je realizacija u toku.

I na kraju, koristim priliku da se i na ovaj način zahvalim autorima prijavljenih radova i pozovem sve zainteresovane da od 14. do 16. oktobra u hotelu BREZA u Vrnjačkoj Banji učestvuju u programu rada 32. HIPNEF-a i time doprinesu ostvarivanju njegovih osnovnih ciljeva.Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH