latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 14/01/2019
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.


 

Procesing '19 je trideset drugi Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu - Katedrom za procesnu tehniku.

Procesing '19 se održava u Sava centru, u Beogradu, 30. i 31. maja. 

Program ovogodišnjeg skupa bavi se emisijom ugljen-dioksida iz industrijskih postrojenja, obnovljivim izvorima energije: biomasom, hidroenergijom, solarnom energijom i njihovim uticajem na životnu sredinu. 

Organizacioni odbor 

 • Dr Srbislav Genić, Mašinski fakultet, Beograd 
 • Vladan Galebović, SMEITS 
 • Dr Mladen Đurić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd 
 • Miloš Ivošević, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Jelena Janevski, Mašinski fakultet, Niš
 • Dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Milica Karanac, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd
 • Nikola Karličić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Biljana Miljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Marko Obradović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Ivona Radović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Jelena Salević, SMEITS
 • Dr Miroslav Stanojević Mašinski fakultet Beograd, (predsednik)
 • Dr Nikola Tanasić, Tehnikum Taurunum, Zemun
 • Dr Dušan Todorović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Marta Trninić, Mašinski fakultet, Beograd 

Tematske oblasti

1. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji

Energetska efikasnost u tehnološkim procesima; primena obnovljivih izvora energije.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije GHG iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika

Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

11. Tehnička regulativa, standardizacija i sistem kvaliteta  

Okrugli sto

Obaveze i aktivnosti koje očekuju industrijska postrojenja primenom novih propisa u oblasti klimatskih promena u Republici Srbiji.

Kotizacija

Puna kotizacija iznosi 8.000 dinara, a za članove SMEITS-a 6.400 dinara (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, svečanom ručku i dr.

Obaveštenje autorima

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova biće štampan na srpskom i engleskom jeziku. Zbornik radova u celini će nakon Procesinga '19 dobiti CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova. Jedan broj originalnih radova izloženih na Kongresu biće predložen za objavljivanje u časopisima: „FME Transactions" - naučnom časopisu Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji se nalazi na Web of Science (WoS), Emerging Sources Citation Index (ESCI) listi i časopisu „Procesna tehnika" (M53), uz mogućnost dodeljivanja DOI broja. Prijavu rada treba poslati organizatoru na procesing@smeits.rs i ona treba da sadrži:

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) na srpskom i engleskom;
 • Spisak autora sa afilijacijama na engleskom i srpskom i kontakt podacima;
 • Rezime (apstrakt) od najviše 1000 slovnih mesta na engleskom i srpskom.

 

 

Datumi i rokovi

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) treba poslati organizatoru na procesing@smeits.rs do 20. marta 2019.
 • Autori će do 31. marta 2019. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena, kao i o formi u kojoj treba da rukopis bude pripremljen.
 • Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti na recenziju najkasnije do 1. maja 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju rada ili potrebi za izmenama autori dobijaju najkasnije do 10. maja 2019. 
 • Prezentacije radova treba dostaviti najkasnije do 25. maja 2019.

Zvanični jezici

Zvanični jezici Procesinga ‘19 su engleski i srpski. Poželjno je da radovi budu dostavljeni i izloženi na engleskom jeziku. Simultano prevođenje nije predviđeno.

Studentski program

Studenti će izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i autor najboljeg rada će biti nagrađen.

Poziv na sponzorstvo

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga ‘19 i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi ostvarili mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju:

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće štampani na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu i pozivu za učešće na skupu.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavlljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće štampan i u zborniku rezimea radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika" u 2019. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u štampani program skupa. Prezentacije sponzora biće na CD-u koji je sastavni deo materijala skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa. 

 

undefined

Generalni pokrovitelj  
49. kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
49. kongresa o KGH