latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 26/06/2015
   


Prijava i registracija



Registrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Sudski veštaci

Poslovi veštačenja predstavlјaju stručne aktivnosti čijim se obavlјanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica.

Veštačenje obavlјaju fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove predviđene zakonom, državni organi u okviru kojih se može obaviti veštačenje, kao i naučne i stručne ustanove.

Uslovi za imenovanje

Ministar objavlјuje javni poziv za imenovanje veštaka kada utvrdi postojanje potrebe za veštacima za određene oblasti veštačenja, a na osnovu obaveštenja koje dostavlјaju predsednici prvostepenih sudova.

Fizičko lice može biti imenovano za veštaka, ako pored opštih uslova za rad u državnim organima propisanim zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove: 

  • da ima odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama, za određenu oblast veštačenja;
  • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
  • da poseduje stručno znanje i praktična iskustva u određenoj oblasti;
  • da je dostojan za obavlјanje poslova veštačenja. 

Izuzetno, za veštaka može biti imenovano lice koje ima najmanje završenu srednju školu, ako za određenu oblast veštačenja nema dovolјno veštaka sa završenim visokim obrazovanjem. Vođenje Registra sudskih veštakau nadležnosti je Ministarstva pravde.

Pravno lice može obavlјati veštačenje ako ispunjava sledeće uslove: 

  • da je upisano u registar nadležnog organa za delatnost veštačenja u odgovarajućoj oblasti,
  • da su u tom pravnom licu zaposlena lica koja su upisana u Registar sudskih veštaka. 

Veštačenje mogu obavlјati i državni organi u okviru kojih se može obaviti veštačenje, kao i naučne i stručne ustanove (fakulteti, instituti, zavodi i sl.).

Tekst preuzet 26. juna 2015. sa sajta Ministarstva pravde Republike Srbije. 

Na sajtu Ministarstva pravde Republike Srbije nalazi se i Registar sudskih veštaka.  

Dokumenti  

Tekstove sledećih zakona smo preuzeli iz Pravno-informacionog sistema Republike Srbije. To nisu svi potrebni tekstovi, ali su dobra osnova za početak istraživanja. Pozivamo posetioce sajta da nam predlože koje još tekstove da priključimo ovom spisku.

 

 

 



Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH