latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 02/07/2018
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

12. marta 2021. godine držana je 33. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2020. i plan rada za 2021. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Branislavu Džiniću, dipl. maš. inž.

 


Oprema pod pritiskom - razmena iskustava, problemi i zapažanja 

undefined 

Zapisnik sa okruglog stola o opremi pod pritiskom

U okviru 31. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '18 koji je organizovalo Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Katedrom za procesnu tehniku, u hotelu "Cepter hotel Drina" u Bajinoj Bašti, u petak, 8. juna 2018. godine održan je okrugli sto na temu Oprema pod pritiskom - razmena iskustava, problemi i zapažanja.

U radu okruglog stola učestvovalo je 34 predstavnika imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, imenovanih tela za pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom, predstavnici laboratorija za IBR metode, predstavnici fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Banja Luke, proizvođači i korisnici opreme pod pritiskom.

 

Moderatori okruglo stola su bili dr Sanja Petronić, dipl. inž. maš, prof. dr Aleksandar Petrović, dipl. inž. maš., Bogdan Gnjatović, dipl. inž. maš.

Cilj okruglog stola je da se povećaju značaj i vidljivost propisa i standarda opreme pod pritiskom, a predviđene teme su bile:

 • Inicijativa za uvođenje PED direktive 2014/68 i potreba za prilagođavanjem domaćeg Pravilnika.
 • Upravljanje opremom pod pritiskom iz inostranstva za koju nije uključeno IT od početka (nepriznavanje ino­stranih sertifikata za zavarivače i dr.).
 • Dogovor o pružanju cirkularnih informacija koje su oba­veza IT (što sada slabo funkcioniše).
 • Ocenjivanje usaglašenosti, pregled i ispitivanja - dosa­dašnja iskustva i problemi.
 • Definisanje i diskusija termina koji se koriste u Pravil­niku i PED - (tehnička dokumentacija, sukob interesa, ispitivanje, podešavanje ventila sigurnosti).
 • Analiza rizika.

Okrugli sto je trajao od 11.00 h do 13.00 h, što se ispostavilo kao nedovoljno vremena za predložene teme, jer od šest predviđenih tema tri - nisu ni započete.

Učesnici okruglog stola

Okrugli sto je otvorio prof. dr Aleksandar Petrović (Mašinski fakultet, Beograd) poželevši svima dobrodošlicu. Istakao je da su predložene teme sa namerom i nazvane teme, a ne dnevni red, te da su podložne promenama ukoliko prisutni imaju važnija pitanja.

Aleksandar Petrović je, nakon uvodnog pozdrava, počeo sa prvom temom vezanom za inicijativu uvođenja „nove" direktive PED 2014/68 i potrebama da se domaći Pravilnik prilagodi novoj direktivi. Istakao je da je Direktiva 2014/68 već četiri godine u upotrebi u Evropi, a da prilagođavanje našeg Pravilnika ne zahteva mnogo vremena.

Prisutni su jednoglasno prihvatili ovaj predlog..

Za reč se javio Saša Spasenić (Kontrol inspekt) koji je otvorio novu temu vezanu za uvoz posuda pod pritiskom i problem ugradnje posuda pod pritiskom koje nisu prošle ocenjivanje usaglašenosti domaćeg imenovanog tela i nemaju znak „tri A". Predložio je da se napravi blokada na granici za uvoz ovakvih proizvoda koji nisu ocenjeni od strane našeg tela. Aleksandar Petrović je istakao da je to nemoguće, jer postoje razne namene tih proizvoda i predložio da se u zahtevu za nabavku ili zahtevu za carinu upiše i namena posude. Tanja Nikov (Zavod za zavarivanje) se javila za reč i rekla da se Pravilnik odnosi i na projektanta i korisnika, da se oprema visokog nivoa opasnosti ugrađuje prema projektu, tako da se time rešava i prvi pregled. Bogdan Gnjatović (Tehnocad) je rekao da je priča jasna, da ako ima znak „tri A" sme da se ugradi, a ako taj znak nema - ne sme, a da je drugo pitanje šta raditi ako je već oprema ugrađena.

Zoran Beronja (Institut za zaštitu na radu) postavio je pitanje u vezi sa jednostavnim posudama pod pritiskom. Izneo je problem uvoza kompresora sa rezervoarom za vazduh. Mišljenje Bogdana Gnjatovića je bilo da nema zabune već da to treba da rade imenovana tela za jednostavne posude.

Milovan Živković (Cappoto Build) je postavio pitanje zašto se Inženjerskoj komori ne prijave projektanti, korisnici i predstavnici imenovanih tela da im se oduzme licenca ukoliko su učestvovali u ugradnji opreme bez znaka „tri A". Prof. Petrović se složio i istakao da vodimo politiku nezameranja i dotakao se sledeće teme u vezi obavezne cirkulacije informacije između imenovanih tela.

Dejan Ćirić (Termoenergetik plus) je istakao da su često bili izloženi pritiscima od strane korisnika da se uveze oprema, a da imenovano telo radi neke post radnje jer im je to jeftinije. Predložio je i da se imenovana tela dogovore da jednostavno kažu „ne" korisnicima kada im to traže. Takođe je predložio da rezervoari za vazduh svakako ne bi smeli da potpadnu pod Ministarstvo privrede kao mašine, jer oprema pod pritiskom visokog nivoa opasnosti koja se ne nadgleda - predstavlja potencijalnu opasnost. Preneo je svoj razgovor sa Urošem Đurđevićem (Ministarstvo rudarstva i energetike) u kojem mu je predložio da se oprema bez znaka „tri A" blokira na carini, ali je dobio objašnjenje (između ostalog) da Evropska unija ionako ne podržava takav način razmišljanja, jer se ometa nesmetan protok robe.

Sreten Spasojević (Kontrol inspekt) je izneo neke optužbe na račun drugih imenovanih tela i ATS, što nije bila ni tema ni ideja ovog okruglog stola.

Sreten Spasojević se žalio na zahteve Ministarstva rudarstva i energetike koji su postavljeni u vezi sa zaposlenima u imenovanim telima, pogotovo na deo što IWE inženjer mora da bude mašinski inženjer, i što se traži licenca 330. Nakon rasprave, gde su Aleksandar Petrović i Tanja Nikov istakli da je potrebno da inženjer mora da zna da čita tehnološku šemu, i da to mora da se na neki način utvrdi i dokaže, postignut je dogovor da prof. Petrović i Sreten Spasojević naprave predlog izmene zahteva koje zaposleni treba da ispuni u imenovanom telu, da se zatim taj predlog uputi mejlom svim učesnicima okruglog stola koji će dati svoje mišljenje i da se, zatim, napravi jedinstveni stav koji će da bude predložen nadležnom ministarstvu.

Sreten Spasojević je tražio da se priznaju strani atesti zavarivača u domaćoj proizvodnji. Tanja Nikov je ukazala na nemogućnost priznavanja inostranih isprava od strane imenovanog tela, već inostrane isprave priznaje država. Predložila je da se poštuju pravilnici i standardi.

Tanja Nikov je tražila da uđe u zapisnik da oprema sa znakom CE, koja nema znak „tri A" a ugrađena je, nema načina da dobije „tri A", odnosno da se legalizuje. Takođe, ukazala je da pravilnike i zakonske propise moraju da znaju i proizvođači, korisnici i uvoznici i da niko nije izuzet od toga. Ukazala je i da prvi pregled ne može da uradi onaj ko nije radio projektovanje, i da je 5 godina iskustva malo, odnosno nedovoljan uslov, a ne preteran.

Jano Kurai (PED inspekt) je predložio da jedan od zaključaka bude predlog nadležnom ministarstvu da uključi imenovana tela u pripremu novog Pravilnika, da obavesti imenovana tela o izmenama koje planira da uvede i da koristi iskustva imenovanih tela u sastavljanju novog Pravilnika, kao i da bi Ministarstvo rudarstva i energetike trebalo da edukuje proizvođače, vlasnike, uvoznike i korisnike, kao i inženjere koji rade u stručnom nadzoru. Takođe, podsetio je da dve-tri godine nije bilo sastanka imenovanih tela sa nadležnima u tom ministarstvu.

Aleksandar Petrović je predložio obraćanje ATS-u, da ATS već krene u ocenjivanja kontrolnih tela prema novoj Direktivi i da se polako krene sa njenom primenom.

Skup je u 13.00 h zatvorio prof. dr Miroslav Stanojević, zahvalivši se svima na učešću.

Beograd, 20.6.2018.

Zapisnik sastavila dr Sanja Petronić, dipl. inž. maš.


Okrugli sto u okviru Procesinga '18

U okviru trideset prvog Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji Procesing '18 koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu - Katedrom za procesnu tehniku, u Bajinoj Bašti (6-8. juna 2018), u petak, 8. juna 2018. održaće se okrugli sto na temu Oprema pod pritiskom - razmena iskustava, problemi i zapažanja

Okrugli sto treba da pruži kratke informacije o: 

 • situaciji u oblasti opreme pod pritiskom,
 • Direktivi o opremi pod pritiskom (PED 2014/68/EU),
 • domaćim pravilnicima
 • standardizaciji. 

Učesnici Okruglog stola će razmeniti iskustva i ukazati na probleme na koje nailaze korisnici, proizvođači i ispitivači opreme pod pritiskom. Potražiće odgovor na pitanje da li kod nas postoji potreba za usklađivanjem Pravilnika sa novom PED? Kakva je situacija u Evropi i u regionu?

Poziv je upućen svim ekspertima u oblasti projektovanja, konstruisanja i proizvodnje opreme pod pritiskom, kao i svim korisnicima - od malih preduzeće do gigantskih postrojenja (kao što su termoelektrane i hidroelektrane), organizacijama za kontrolu i nadzor, ATS i Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije. 

Moderatori 

 • prof dr Aleksandar Petrović, dipl. inž. maš.
 • Bogdan Gnjatović, dipl. inž. maš.
 • dr Sanja Petronić, dipl. inž. maš. 

Vreme i mesto

8. jun 2018, hotel „Cepter hotel Drina", Bajina Bašta 

Cilj okruglog stola je da se povećaju značaj i vidljivost standarda opreme pod pritiskom, a njegove teme su: 

 • Inicijativa za uvođenje PED direktive 2014/68 i potreba za prilagođavanjem domaćeg Pravilnika.
 • Upravljanje opremom pod pritiskom iz inostranstva za koju nije uključeno IT od početka (nepriznavanje inostranih sertifikata za zavarivače i drugo).
 • Dogovor o pružanju cirkularnih informacija koje su obaveza IT (što sada slabo funkcioniše).
 • Ocenjivanje usaglašenosti, pregled i ispitivanja - dosadašnja iskustva i problemi.
 • Definisanje i diskusija termina koji se koriste u Pravilniku i PED - (tehnička dokumentacija, sukob interesa, ispitivanje, podešavanje ventila sigurnosti).
 • Analiza rizika. 

Organizatori

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH