latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 03/08/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Zbornik 33. Procesinga slobodan je za preuzimanje

 

Zbornik preuzmite klikom na sliku korice. Pojedinačni radovi objavljeni su na sajtu www.izdanja.smeits.rs.

Program 33. Procesinga

Četvrtak, 10. Septembar 2020.

09.30-10.00 Prijavljivanje učesnika

10.00-10.15 Svečano otvaranje

10.15-11.30 h – 1. Procesne tehnologije

1-1. ISPITIVANJE OTPORNOSTI NA HEMIKALIJE EPDM VULKANIZATA
INVESTIGATION OF CHEMICAL RESISTANCE OF EPDM VULCANIZATES
Matilda LAZIĆ, Dragan HALAS, Duško SALEMOVIĆ,
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, Srbija
Branko KOZIĆ, Stefan KOZIĆ,
Elastic products DOO, Zrenjanin, Srbija
 

1-2. EVALUACIJA UTICAJA RASTVARAČA I EFEKATA SUPSTITUENATA NA POLOŽAJ APSORPCIONIH MAKSIMUMA NOVIH SINTETSKIH BOJA SA PIRIDONOM KAO CENTRLNIM PRSTENOM
EVALUATION OF SOLVENT AND SUBSTITUENT EFFECTS ON ABSORPTION SPECTRA OF NEW SYNTHETIC COLORANTS WITH PYRIDONE CORE
Anita LAZIĆ, Kristina GAK,
Innovation Center of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
Dušan MIJIN, Nataša VALENTIĆ,
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

1-3. PROUČAVANJE SOLVATOHROMNIH SVOJSTAVA NOVOG BENZILIDENHIDANTOINA KAO MOLEKULSKOG FOTOHROMNOG PREKIDAČA
SOLVATOCHROMIC STUDY OF NOVEL BENZYLIDENEHYDANTOIN AS A MOLECULAR PHOTOCHROMIC SWITCH
Kristina GAK, Anita LAZIĆ,
Innovation Center of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
Nemanja TRIŠOVIĆ, Nataša VALENTIĆ,
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

1-4. pH – OSETLJIVI HIDROGELOVI NA BAZI POLI(METAKRILNE KISELINE), KAZEINA I LIPOZOMA ZA CILJANO OTPUŠTANJE SLABO VODORASTVORNIH AKTIVNIH SUPSTANCI
pH-SENSITIVE HYDROGELS BASED ON POLY(METHACRYLIC ACID), CASEIN AND LIPOSOMES FOR TARGETED DELIVERY OF POORLY WATER-SOLUBLE ACTIVE SUBSTANCES
Maja D. MARKOVIĆ, Vesna V. PANIĆ,
Innovation Center of Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
Sanja I. ŠEŠLIJA,
Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Rada V. PJANOVIĆ,
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

1-5. SINTEZA I SOLVATOHROMNA SVOJSTVA NOVIH AZO-AZOMETINSKIH BOJA
SYNTHESIS AND SOLVATOCHROMIC PROPERTIES OF NOVEL AZO-AZOMETHINE DYES
Julijana TADIĆ,
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Beograd, Srbija
Jelena LAĐAREVIC,
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Luka MATOVIĆ, Aleksandra MAŠULOVIĆ,
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Beograd, Srbija
Dušan MIJIN,
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

1-6. POBOLJŠANJE PROCESA BOJENJA IZ PERSPEKTIVE ARILAZO PIRIDONSKIH BOJA
TOWARDS ENHANCED DYEING PROCESS: ARYLAZO PYRIDONE DYES
Aleksandra MAŠULOVIĆ, Julijana TADIĆ, Luka MATOVIĆ,
Innovation centre of Faculty of Technology and Metallurgy in Belgrade, Belgrade, Serbia
Jelena LAĐAREVIĆ, Aleksandra IVANOVSKA, Mirjana KOSTIC, Dušan MIJIN,
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

11.30-11.45 h Pauza

11.45-13.30 h – 2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

2-1. UPRAVLJANJE SELIDBOM HEMIJSKOG POSTROJENJA
CHEMICAL FACILITY RELOCATION MANAGEMENT
Đorđe MALJKOVIĆ,
ATI Inženjering doo, Beograd, Srbija
Mileta RUŽIČIĆ,
Danieli Group, Italija

2-2. ANALIZA STRUJANJA U VAZDUŠNOM KANALU SA USMERIVAČEM VAZDUHA OBLIKA AEROPROFILA
FLOW ANALYSIS IN AIR DUCT WITH AIRFOIL VANES
Marta TRNINIĆ, Mirko DINULOVIĆ, Boško RAŠUO
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

2-3. UTICAJ GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA MATERIJALA NA ODVIJANJE PNEUMATSKOG TRANSPORTA NA PRIMERU MLEVENOG FOSFATA
IMPACT OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF MATERIAL ON PNEUMATIC CONVEYING OPERATION ON EXAMPLE OF GROUND PHOSPHATE
Nikola KARLIČIĆ, Marko OBRADOVIĆ, Dušan TODOROVIĆ, Dejan RADIĆ, Aleksandar JOVOVIĆ, Miroslav STANOJEVIĆ
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

3-1. KRITIČKI PREGLED HIDRODINAMIKE U EKSTRAKCIONIM KOLONAMA TIPA KÜHNI
CRITICAL REVIEW OF HYDRODYNAMICS IN KÜHNI EXTRACTION COLUMNS
Milan N. SOVILJ,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Momčilo Đ. SPASOJEVIĆ,
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Branislava G. NIKOLOVSKI,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

4. Energetska efikasnost u procesnoj industriji

4-1. DOBIJANJE BIODIZELA IZ ULJA JEZGRA KOŠTICE VIŠNJE (PRUNUS CERASUS L.)
BIODIESEL PRODUCTION FROM CHERRY (PRUNUS CERASUS L.) KERNEL OIL
Olivera STAMENKOVIĆ, Milan KOSTIĆ,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu, Leskovac, Srbija
Vlada VELJKOVIĆ,
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu, Leskovac, Srbija, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Srbija

4-2. TERMODINAMIČKA ANALIZA NISKOTEMPERATURNOG EJEKTORSKOG SOLARNOG HLAĐENJA
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF SOLAR-DRIVEN EJECTOR COOLING
Milan GOJAK, Đorđe KOZIĆ, Branislav PETROVIĆ,
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

4-3. IZBOR TIPA I OPTIMIZACIJA SNAGE SOLARNOG SISTEMA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM PUMPNOG POSTROJENJA
OPTIMIZING TYPE AND SIZE OF A PV SYSTEM FOR ELECTRICITY SUPPLY OF A PUMPING FACILITY
Rade KARAMARKOVIĆ, Dragiša ŠIMUNOVIĆ, Miloš NIKOLIĆ, Miljan MARAŠEVIĆ, Đorđe NOVČIĆ,
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Univerzitet u Kragujevcu, Kraljevo, Srbija

Predstavljanje sponzora

13.30-14.30 h Koktel

14.30-16.00 h Nastavak rada skupa

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

5-1. ZAGAĐENJE VAZDUHA U ŽIVOTNIM USLOVIMA
AIR POLUTION IN LIVING CONDITIONS
Dragan VUČKOVIĆ,
Dimničar, Beograd, Srbija
Martin BOGNER,
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

5-2. UPOREDNI PRIKAZ PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA NACIONALNIM PROPISIMA I ZAHTEVIMA MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS PER NATIONAL LEGISLATION AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS REQUIREMENTS
Verica SIMIĆ, mr Jasminka MIKALAČKI, dr Milica KARANAC, Dušan NEDELJKOVIĆ, Vladan STEPANOVIĆ,
Envico d.o.o. Beograd, Srbija

5-3. OBEZBOJAVANJE INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA-PREGLED DOSTUPNIH METODA IZ UGLA ČISTIJE PROIZVODNJE
INDUSTRY WASTEWATER DECOLORIZATION– A REVIEW OF AVAILABLE CLEANER PRODUCTION METHODS
Ana DAJIĆ, Milica SVETOZAREVIĆ, Julijana TADIĆ, Marina MIHAJLOVIĆ,
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Beograd, Srbija
Mića JOVANOVIĆ,
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

5-4. NOVI KONCEPT ODRŽIVOG ENERGETSKOG RAZVOJA U PROCESNOJ INDUSTRIJI
A NEW CONCEPT FOR SUSTAINABLE ENERGETIC DEVELOPMENT IN PROCESS INDUSTRY
Aleksandar GJERASIMOVSKI, Maja SHAREVSKA, Natasha GJERASIMOVSKA, Monika SHAREVSKA, Vasko ŠAREVSKI,
Faculty of Mechanical Engineering, „Ss. Cyril and Methodius“ University, Skopje, Republic of North Macedonia

5-5. KARAKTERISTIKE TERMIČKIH SISTEMA ZA SIMULTANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, TOPLOTE I HLAĐENJA
CHARACTERISTICS OF THERMAL SYSTEMS FOR SIMULTANEOUS PRODUCTION OF ELECTRICITY, HEAT AND REFRIGERATION
Aleksandar GJERASIMOVSKI, Maja SHAREVSKA, Natasha GJERASIMOVSKA, Monika SHAREVSKA, Milan ŠAREVSKI,
Faculty of Mechanical Engineering, „Ss. Cyril and Methodius“ University, Skopje, Republic of North Macedonia

5-6. KOGENERACIJSKI POTENCIJAL BIOGASA DOBIJENOG NA POSTROJENJU OTPADNIH VODA "CVJETOJEVAC", U KRAGUJEVCU
COGENERATION POTENTIAL OF BIOGAS OBTAINED AT THE "CVETOJEVAC" WASTE WATER TREATMENT PLANT IN KRAGUJEVAC
Čedo LALOVIĆ, Radmila LIŠANIN
Akademija strukovnih studija "Šumadija", odsek Aranđelovac, Aranđelovac, Srbija

7. Sušenje i sušare 

7-1. TERMIČKI PRORAČUN VERTIKALNE SUŠARE ZA SUŠENJE ZRNASTIH MATERIJALA U PREDUZEĆU “ŽITAR”, SEČANJ
THERMAL CALCULATION OF VERTICAL DRYER FOR DRYING GRAIN MATERIALS IN COMPANY “ ŽITAR”, SEČANJ
Duško SALEMOVIĆ, Matilda LAZIĆ,
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, Srbija
Aleksandar DEDIĆ,
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
Dragan HALAS,
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, Srbija

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

9-1. SIMULACIJA PROIZVODNJE BIODIZELA OD HETEROTROFNIH MIKROALGI
SIMULATION OF A HETEROTROPHIC MICROALGAL BIODIESEL PRODUCTION
Marija B. TASIĆ,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Nišu, Leskovac, Srbija
Bruno Colling KLEIN,
Nacionalna laboratorija za obnovljivu energiju, Golden, Kolorado, SAD
Milan D. KOSTIĆ, Olivera S. STAMENKOVIĆ,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Nišu, Leskovac, Srbija
Vlada B. VELJKOVIĆ,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Nišu, Leskovac, Srbija, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Srbija,
Rubens Maciel FILHO,
Laboratory of Optimization, Design and Advanced Control (LOPCA), School of Chemical Engineering – University of Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brazil

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

10-1. PLANIRANJE EKSPERIMENTA I ODREĐIVANJE MODELA PARAMETRA HRAPAVOSTI OBRAĐENE POVRŠINE DRVETA
DESIGN OF EXPERIMENT AND DETERMINING THE MODEL OF ROUGHNESS OF WOOD PLANNED SURFACE
Elmasa ALDŽIĆ, Atif HODŽIĆ, Damir HODŽIĆ,
Tehnički fakultet Bihać, Univerzitet u Bihaću, BiH

11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama 

11-1. MAGNEZIJUM I SLUH U PROCESNOJ INDUSTRIJI 
MAGNESIUM AND HEARING IN THE PROCESS INDUSTRY 
Nikolina BANJANIN, 
Institute of Hygiene and Medical Ecology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia 

Svečano zatvaranje 33. ProcesingaGeneralni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH