latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 12/01/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

12. marta 2021. godine držana je 33. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2020. i plan rada za 2021. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Branislavu Džiniću, dipl. maš. inž.

 


undefined 

Procesing '22 je trideset peti Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, a suorganizatori su Mašinski fakultet u Beogradu – Katedra za procesnu tehniku, i Samit energetike Trebinje (SET). 

  undefined undefined
 Društvo za procesnu tehniku, 
pri SMEITS-u
  Katedra za procesnu tehniku 
Mašinskog fakulteta u Beogradu
Samit energetike
Trebinje 

U skladu sa Protokolom o saradnji između SMEITS-a i SET-a, pozivamo autore da svoje radove prijave za Samit energetike Trebinje 2022 i Procesing '22.

Izabrani radovi izloženi na Samitu energetike Trebinje i na Procesingu '22 biće predloženi za objavljivanje u jednom od izdanja časopisa „Thermal Science“ Vol. 27, 2023. Uz poštovanje pravila objavljivanja naučnih radova i saglasnost autora, ti radovi mogu biti izloženi i na Samitu energetike Trebinje i na Procesingu '22. U zbornicima radova tih skupova takav rad će biti predstavljen imenom autora, naslovom i apstraktom.

Organizator i suorganizatori pokrivaju troškove objavljivanja radova koji budu predloženi za objavljivanje u časopisu „Thermal Science“.

Samit energetike Trebinje 2022 održaće se 16–18. marta 2022. u Trebinju.

Procesing '22 održaće se 1–3. juna 2022. u Beogradu. 


Samit energetike Trebinje 2022 – Datumi i rokovi 

 • Prijava teme do 25. februara 2022.
 • Autori će do 4. marta 2022. biti obavešteni o prihvatanju teme.
 • Ceo rad (ili prezentaciju) treba dostaviti do 10. marta 2022.
 • Prijavu, rad i prezentaciju treba poslati na procesing[a]smeits.rs.

Procesing '22 – Datumi i rokovi 

 • Prijava teme do 1. marta2022.
 • Autori će do 10. marta 2022. biti obavešteni prihvatanju teme.
 • Autori koji na Procesingu '22 učestvuju sa celim radom, rad za recenziju treba da dostave do 25. aprila 2022.
 • Prezentaciju rada za Procesing '22 treba dostaviti najkasnije do 25. maja 2022.

    

Prijavu, rad i prezentaciju treba poslati na procesing[a]smeits.rs.

Molimo autore da naglase za koji skup prijavljuju rad.  


Procesing '22 – Okrugli sto

Ove godine predviđene teme okruglih stolova su:

 1. Savremeni postupci termičkog tretmana otpada i mogućnosti primene tog otpada kao goriva u procesnoj industriji Srbije.
 2. Iskustva u primeni biomase kao goriva u toplanama u Srbiji.
 3. Nova domaća zakonska regulativa u oblasti posuda pod pritiskom.

Procesing '22 – Tematske oblasti

1. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji

Korišćenje energije u procesnim postrojenjima; energetska efikasnost procesnih postrojenja; primena obnovljivih izvora energije; korišćenje otpadne toplote procesa.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika

Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Sistemi menadžmenta kvaliteta i srodni, standardizovani sistemi menadžmenta – životna sredina, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu, sigurnost informacija, rizici i dr.; Integracija sistema menadžmenta organizacije; Metode, tehnike i alati u planiranju, upravljanju, poboljšavanju i obezbeđivanju kvaliteta, i srodnim sistemima menadžmenta organizacije; Standardizacija, metrologija i kontrola kvaliteta; Akreditacije, provere, ocene i sertifikacije sistema menadžmenta organizacije; Kultura kvaliteta i strategije kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Procesing '22 – Izlaganje i objavljivanje rada

Procesing '22 se organizuje prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora.

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova na srpskom i engleskom jeziku biće objavljen u štampanom izdanju. 

Zbornik radova u celini biće objavljen na sajtu SMEITS-ovih izdanja, imaće svoj CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Jedan broj radova biće odabran za objavljivanje u časopisu "Procesna tehnika" (M53). 

Autori mogu prijaviti i izlagati radove na sledeći način:

 • Izlaganje u okviru programa i objava kompletnog rad u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Izlaganje na posteru i objava kompletnog rada u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Prezentacija u okviru programa.

Procesing '22 – Zvanični jezici

Zvanični jezici Procesinga '22 su engleski i srpski. Izlaganje i prezentacija mogu biti na srpskom jeziku.

Procesing '22 – Kotizacija 

Puna kotizacija za Procesing '22 iznosi 8.000 dinara, a za članove SMEITS-a 6.400 dinara (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, 1.6.2022, kafe-pauze, i oproštajni ručak.

U program je uključena i poseta novom centru za upravljanje otpadom u Vinči sa obilaskom sanitarne deponije sa sistemom za prikupljanje i energetsko iskorišćenje deponijskog gasa, postrojenja za prečišćavanje procednih otpadnih voda, postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, kao i prostrojenja za proizvodnju energije iz otpada, prvog te vrste u Srbiji – 3.6.2022.

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije.

Procesing '22 – Studentski program

Na Procesingu '22 studenti mogu izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i biće proglašen autor najboljeg rada.

Procesing '22 – Poziv na sponzorstvo

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga '22 i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi ostvarili mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju:

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće objavljeni na odgovarajućem, upadljivom, mestu u pozivu za učešće na skupu i konačnom programu skupa.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće objavljen u zborniku radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika“ u 2022. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u program skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH