latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 25/05/2023
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


  

Procesing '23 je trideset šesti Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, a suorganizatori su Mašinski fakultet u Beogradu – Katedra za procesnu tehniku i Samit energetike Trebinje.

Procesing '23 održava se u Centru za stručno usavršavanje, u Šapcu, 1. i 2. juna 2023.


  undefined undefined
Društvo za
procesnu tehniku
 Katedra za procesnu tehniku
Mašinskog fakulteta u Beogradu
Samit energetike Trebinje

Generalni pokrovitelj

  

Produženi datumi i rokovi

 • Prijava teme do 31. marta 2023.
 • Autori će do 10. aprila 2023. biti obavešteni o prihvatanju teme.
 • Autori koji učestvuju sa celim radom, rad za recenziju treba da dostave do 25. aprila 2023.
 • Prezentaciju rada treba dostaviti najkasnije do 25. maja 2023.


   

Prijavu, rad i prezentaciju treba poslati na procesing[a]smeits.rs.


Okrugli sto

Na Procesingu će biti organizovano više okruglih stolova sa aktuelnim temama vezanim za procesnu industriju. Prva dva okrugla stola su:

Monitoring emisija i kvalitet ambijentalnog vazduha

 • Kakav vazduh dišemo i šta možemo da uradimo da ga poboljšamo?
 • Pobijanje mitova.
 • Uspostavljanje monitoringa koji odražava uticaj svih zagađivača (industrija, saobraćaj, individualna ložišta i ostali).
 • Uticaj industrijskih emisija na okruženje.
 • Proširenje sistema za monitoring i modernizacija opreme za praćenje kvaliteta vazduha u Šapcu.

Dekarbonizacija industrije u Srbiji

 • Na šta su se zemlje Zapadnog Balkana obavezale potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi?
 • Na koji način se može izvršiti dekarbonizacija industrije?
 • Otpad kao sirovina.
 • Upravljanje opasnim otpadom sa posebnim naglaskom na termički tretman i izgradnju. energane na otpad u Srbiji.
 • Cirkularna ekonomija.
 • Značaj izračunavanja ugljeničnog otiska.
 • Mapa puta dekarbonizacije u industriji na primeru kompanije Elixir Group. 

Tematske oblasti

1. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji

Korišćenje energije u procesnim postrojenjima; energetska efikasnost procesnih postrojenja; primena obnovljivih izvora energije; korišćenje otpadne toplote procesa.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika

Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Hidraulički i pneumatski transport

Transport sitnozrnastih i praškastih čvrstih materijala cevima; Transport tečnih i gasovitih fluida cevima.

10. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

11. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

12. Inženjerski menadžment, kvalitet i standardizacija

Sistemi menadžmenta kvaliteta i srodni, standardizovani sistemi menadžmenta – životna sredina, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu, sigurnost informacija, rizici i dr.; Integracija sistema menadžmenta organizacije; Metode, tehnike i alati u planiranju, upravljanju, poboljšavanju i obezbeđivanju kvaliteta, i srodnim sistemima menadžmenta organizacije; Standardizacija, metrologija i kontrola kvaliteta; Akreditacije, provere, ocene i sertifikacije sistema menadžmenta organizacije; Kultura kvaliteta i strategije kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.


Međunarodni nаučni оdbоr

 • Dr Nikоlinа Bаnjаnin, Univerzitet u Beogradu, Mеdicinski fаkultеt, Institut zа higiјеnu sа mеdicinskоm еkоlоgiјоm, Beograd
 • Dr Маја Đоlić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Теhnоlоškо-mеtаlurški fаkultеt, Bеоgrаd
 • Dr Мirkо Dоbrnjаc, Маšinski fаkultеt Bаnjа Lukа, BiH
 • Dr Dаmir Đаkоvić, Univеrzitеt u Nоvоm Sаdu, Fаkultеt tеhničkih nаukа, Nоvi Sаd
 • Dr Srbislаv Gеnić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Bеоgrаd
 • Dr Zvоnimir Guzоvić, Svеučilištе u Zаgrеbu, Fаkultеt strојаrstvа i brоdоgrаdnjе, Hrvаtskа
 • Dr Gоricа Ivаniš, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Tеhnоlоškо-mеtаlurški fаkultеt, Beograd
 • Dr Јеlеnа Јаnеvski, Univеrzitеt u Nišu, Маšinski fаkultеt, Niš
 • Dr Rаdе Kаrаmаrkоvić, Univerzitet u Kragujevcu, Fаkultеt zа mаšinstvо i grаđеvinаrstvо, Krаlјеvо
 • Dr Мirјаnа Kiјеvčаnin, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Теhnоlоškо-mеtаlurški fаkultеt, Bеоgrаd
 • Dr Аtаnаs Kоčоv, Univеrzitеtа Skоpје, Маšinski fаkultеt, Sеvеrnа Маkеdоniја
 • Dr Dorin Lelea, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • Dr Stеfаn Маndić-Rајčеvić, University of Milan, Itаliја
 • Dr Ljilјаnа Меdić-Pејić, Universidad Politécnica de Madrid, Špаniја
 • Dr Sаndа Мidžić-Kurtаgić, Маšinski fаkultеt, Univеrzitеt u Sаrајеvu, Sаrајеvо, BiH
 • Dr Dоbricа Мilоvаnоvić, Univеrzitеt u Krаguјеvcu, Fаkultеt inžеnjеrskih nаukа, Krаguјеvаc
 • Dr Bilјаnа Мilјkоvić, Univеrzitеt u Nоvоm Sаdu, Fаkultеt tеhničkih nаukа, Nоvi Sаd
 • Dr Srđаn Nеšić, Ohio University, Russ College of Engineering and Technology, Ohio, SАD
 • Dr Brаnislаvа Nikоlоvski, Univеrzitеt u Nоvоm Sаdu, Теhnоlоški fаkultеt, Nоvi Sаd
 • Dr Nаtаšа Nоrd, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Nоrvеškа
 • Dr Маrkо Оbrаdоvić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Beograd (prеdsеdnik)
 • Dr Goran Orašanin, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Dr Nаtаšа Pеtrоvić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Fаkultеt оrgаnizаciоnih nаukа, Katedra za menadžment tehnologije, inovacija i održivog razvoja, Bеоgrаd
 • Dr Dејаn Rаdić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Bеоgrаd
 • Dr Ivоnа Rаdоvić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Теhnоlоškо-mеtаlurški fаkultеt, Bеоgrаd
 • Dr Јеlеnа Rusо, Univerzitet u Beogradu, Fаkultеt оrgаnizаciоnih nаukа, Kаtеdrа zа mеnаdžmеnt kvаlitеtа i stаndаrdizаciјu, Beograd
 • Dr Nikо Sаmеc, Univеrzitеt u Маribоru, Маšinski fаkultеt, Slоvеniја
 • Dr Аnаstаsiја Sеlаkоvić, Udruženje energetičara Subotica, Subotica
 • Dr Stojan Simić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Dr Dunjа Sоkоlоvić, Univеrzitеt u Nоvоm Sаdu, Fаkultеt tеhničkih nаukа, Nоvi Sаd
 • Dr Мirјаnа Stаmеnić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Beograd
 • Dr Оlivеrа Stаmеnkоvić, Univеrzitеt u Nišu, Теhnоlоški Fаkultеt, Lеskоvаc
 • Dr Jasna Tolmač, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin
 • Dr Rаdоје Vuјаdinоvić, Univеrzitеt Crnе Gоrе, Маšinski fаkultеt, Crnа Gоrа
 • Dr Igоr Vušаnоvić, Univеrzitеt Crnе Gоrе, Маšinski fаkultеt, Crnа Gоrа
 • Dr Nikоlа Živkоvić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Institut zа nuklеаrnе nаukе „Vinčа“, Lаbоrаtоriја zа tеrmоtеhniku i еnеrgеtiku, Bеоgrаd
 • Dr Мilаn Gојаk, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Bеоgrаd
 • Dr Čеdо Lаlоvić, Аkаdеmiја strukоvnih studiја Šumаdiја – Оdsеk Аrаnđеlоvаc

Organizacioni odbor

 • Dr Miroslav Stanojević, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Beograd (predsednik)
 • Dr Nikola Karličić, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Beograd (potpredsednik)
 • Slavica Bogdanović, inženjer specijalista za zaštitu životne sredine, Elixir Zorka, Šabac
 • Dr Dušan Todorović, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Beograd
 • Dr Zoran Simić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • doc. dr Nemanja Milenković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd (Katedra za operaciona istraživanja i statistiku)
 • Dr Milica Karanac, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Dr Marta Trninić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika
 • Branislav Todorović, Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Маšinski fаkultеt, Beograd
 • Aleksandar Branković, SET Trebinje, Bosna i Hercegovina
 • Jelena Salević, SMEITS, Beograd

Počasni odbor

 • Prof. dr Bratislav Blagojević, Predsednik SMEITS-a
 • Prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Petar Uskoković, dekan Tehnološko-metaluršog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Milan Martić, dekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Srđan Kolaković, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • Prof. dr Svetlana Karić, Predsednik Akademije strukovnih studija Šabac
 • Prof. dr Martin Bogner, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Snežana Pajović, Institut za nuklearne nauke "Vinča" – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju – Univerzitet u Beogradu
 • Jovana Jovanović, ATS – Akreditaciono telo Srbije, Beograd
 • Mijodrag Martić, pomoćnik direktora za proizvodnju i tehnološki razvoj hemijske divizije, Elixir Group, Šabac
 • Aleksandar Branković, SET Trebinje
 • Veljko Todorović, Grundfos Srbija, Beograd
 • Dejan Dotlić, Kazantrade Solution, Beograd
 • Čaba Kern, Cim gas, Subotica
 • Nemanja Tubić, Wilo Beograd, Beograd

Izlaganje i objavljivanje rada

Procesing '23 se organizuje prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora.

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova na srpskom i engleskom jeziku biće objavljen u štampanom izdanju.

Zbornik radova u celini biće objavljen na sajtu SMEITS-ovih izdanja, imaće svoj CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Organizator je omogućio da jedan broj radova izloženih na Procesingu'23 može biti objavljen u časopisima Thermal Science (M23) i Hemijska industrija (M23), kao i časopisu Procesna tehnika (M53).

Uz prijavu apstrakta autori treba da naglase da li žele da njihov rad bude objavljen u jednom od navedenih časopisa. U tom slučaju dobiće posebne informacije u vezi sa pripremom rada za objavljivanje i za ove radove će biti urađene posebne recenzije.

Autori mogu prijaviti i izlagati radove na sledeći način:

 • Izlaganje u okviru programa i objava kompletnog rad u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Izlaganje na posteru i objava kompletnog rada u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Prezentacija u okviru programa.

Zvanični jezici

Zvanični jezici Procesinga '23 su engleski i srpski. Izlaganje i prezentacija mogu biti na srpskom jeziku.

Kotizacija

Puna kotizacija za Procesing '23 iznosi 8.000 RSD, a za članove SMEITS-a 6.400 RSD (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, 1.6.2023, kafe-pauze, oproštajni ručak...

Učesnici bez kotizacije mogu da prate program, ali nemaju pravo na kongresni materijal ni prisustvo društvenim događajima.

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije.

Studentski program

Na Procesingu '23 studenti mogu izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i biće proglašen autor najboljeg rada.

Poziv na sponzorstvo

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga '23 i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi ostvarili mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju:

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće objavljeni na odgovarajućem, upadljivom, mestu u pozivu za učešće na skupu i konačnom programu skupa.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće objavljen u zborniku radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika“ u 2023. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u program skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.


Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH